08:30 to 20:00 Mon – Fri / 08:30 to 18.00 Sat - Sun